Masquerade Theater presintearret: TSJOENSTERS FAN IE

De suksesopsje fan 16 july giet troch!

Fanwege steuring op us server hawwe wy spitich genoch problemen mei emails beantwurdzje. Derom kin it weze dat jo gjin antwurd fan us untfongen hawwe betreffende reservearings. Wy hawwe derom in nij emailadres oanmakke: masqueradetheater@gmail.com.


Kommende simmer sil Masquerade Theater wer fan har hearre litte mei in bysundere nije produksje, nammentlik Tsjoensters fan Ie. We binnen op it stuit drok dwaande mei de tariedingen! Teksten skriuwe, muzyk komponearje, dekor untwerpe, repetearje en alles wat noch mear dien wurde moat om dizze nije iepenloftfoarstelling wer ta in sukses te meitsjen. MasqueradeTheater is yn 2013 oprjochte troch jeugd en is bedoeld foar jeugd fan 8 oant en mei 18 jier. Yn 2014 ha we in goed begjin makke mei de foarstelling: K.R.I.S.I.S.-Kamp, dy troch ussels betocht en skreaun is. It wie in grut sukses. Foar de ferrassende twadde foarstelling: KatteKwea yn 2015 ha we sels in Gouden Gurbe krigen. Mei de tredde foarstelling Yn Tiid Werom yn 2016 wiene wy nomineare foar de Gouden Gurbe foar Foarmjouwing mei us prachtige dekor.


Tsjoensters fan Ie is ynspirearre op de fjouwer tiiden fan it jier, de fjouwer wynrjochtingen en in autentyk Frysk ferhaal De reus sunder hert, dit gehiel mei in knypeach nei De Tovenaar van Oz en oare mearkes. It wurdt echt in bernefoarstelling, fol fantasy. Dit komt ek ta utering yn de manier werop wy materialen bruke sille. It miljeu stiet wer heech yn it findel. Hjirom giet Masquerade mei har jongerein duorsum en bewust te wurk, troch op de recycle tour te gean.


Koartsein reden genoch om dizze simmer nei Kollumersweach te gean foar de nije en fjirde spetterjende foarstelling.


Set no alfest yn jo aginda:

7, 8, *9  en 14, 15, *16 july 2017 * Succes/min waar opsje 15 oere

Oanfang 20:00 oere. Foarwei 183 te Kollumersweach

Priis folwoeksenen 7,50 euro.

Priis Bern o.e.m 12 jier 5,00 euro.

Folgje us op Twitter @masqueradeFRL en #Check&Like us Facebookpagina

 


!Meitsje kans op 1 frijkaartsje!

Foar de wurdsiker priisfraach ut us programmaboekje kinne jo it antwurd stjoere nei: prijsvraag@masqueradetheater.nl

Nieuwste Folder
Masquerade Theater Jongerein is neat sunder har sponsoaren en de minsken dy us ploech in waarm hart tadrage.

Lans dizze wei wolle we jim allegear tanksizze foar jim bydrage. Hoe lyts of grut dizze bydrage ek is, sunder jim help wie it us net slagge!

Sponsor Product
HSB Volendam Hout en steigerdelen
Pompstra Zitplaatsen
Spar Kollumerzwaag
Kaartverkoop
van Seggeren Installatietechniek
M Wiersma Website & Hosting
F. Sangers Fotografie
A. van Lierop Poster ontwerp
J. Jager Reclame materiaal
Inferno AudioGeluidsapparatuur
R. de Ridder en K.J. de Groot Techniek
Staf Friesland
Sponsor
DDFK gemeenten
Sponsor
Douwe Kalma Stifting
Sponsor
Stichting Herbert Duintjer Fonds
Sponsor
Plaatselijk belang Kollumerzwaag
Diverse diensten en Sponsor
Facebook
 
Twitter